Algemene Voorwaarden “VZW Kleine Held”

Contactinformatie VZW Kleine Held:

Dorpsstraat 74a, 9980 Sint-Laureins

E-mailadres: info@kleineheld.be

Telefoonnummer : 09/329.57.90 of 0474/514421.

Ondernemingsnummer:  0673.775.361

Bestuursleden: Sofie D'Hondt (Voorzitter) en Evelien Roegiers ()

Privacy & GDPR (AVG) regelgeving:

Ik wens toegang tot de gegevens die deze website van mij heeft verzameld

Voorwaarden:

 1. Al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden welke geacht worden door de klant-koper of opdrachtgever gekend te zijn. De algemene voorwaarden van onze klant  die afwijken van onze bepalingen zijn slechts tegenstelbaar aan "VZW Kleine Held" voor zover zij door VZW Kleine Held schriftelijk aanvaard werden.
  1a. Al onze verkopen geschieden uitsluitend in naam van en voor rekening van onze onderneming.
 2. Iedere verkoop wordt aanzien als afgesloten te Sint-Laureins. Alle betwistingen nopens de totstandkoming, de interpretatie en/of de uitvoering van een verkoopovereenkomst door “VZW Kleine Held” gesloten, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel te Gent.
 3. De aangeduide leverings-, uitvoering-, en verzendtermijnen zijn enkel aanwijzend. “VZW Kleine Held” kan niet verplicht worden een schadevergoeding wegens eventuele laattijdigheid te betalen, behalve voor de gevallen waarin zij zich persoonlijk en uitdrukkelijk daartoe verbonden heeft. “Kleine Held” behoudt zich het recht voor gedeeltelijke levering / verzending en gedeeltelijk facturatie te verrichten.
 4. Iedere online bestelling wordt slechts verzonden na ontvangst van het bedrag op de rekening van “VZW Kleine Held”. Indien er geen betaling geschied binnen de veertien dagen heeft “VZW Kleine Held” het recht om desbetreffende bestelling te annuleren. Daarnaast behoudt “VZW Kleine Held” het recht om een schadevergoeding te eisen van 15 % van het bestelbedrag met een minimum van 125,00 €.
 5. Alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen, rechtstreeks per aangetekend schrijven aan “VZW Kleine Held” geadresseerd te worden. Elke klacht van verborgen gebreken moet op straffe van nietigheid binnen de acht dagen na vaststelling van het gebrek per aangetekend schrijven medegedeeld worden aan “VZW Kleine Held”. In alle gevallen zal de verantwoordelijkheid van “VZW Kleine Held” zich beperken tot de waarde van de geleverde goederen en enkel voor die goederen waarop de koper/opdrachtgever effectief schade geleden heeft.
 6. Iedere online bestelling kan binnen de veertien dagen geannuleerd worden. Annulatie na deze datum staat gelijk aan niet betaling zoals bepaald in punt 4. Bijgevolg zullen dezelfde sancties worden toegepast en behoudt  “VZW Kleine Held” het recht om een schadevergoeding te eisen van 15 % van het bestelbedrag met een minimum van 125,00 €
 7. Hangende betwistingen van gelijk welke aard geven de klant nooit het recht om gelijk welke betaling te schorsen.
 8. Indien om een of andere reden van de bepalingen vermeld in bovenstaande voorwaarden niet kunnen toegepast worden zullen niettemin alle andere bepalingen van kracht blijven.
 9. Wanneer de klant een bestelling plaatst op een foutief leveradres, behoudt “VZW Kleine Held” zich het recht om een schadevergoeding ten bedrage van de werkelijk geleden schade, van welke aard deze schade ook mag zijn, terug te vorderen. Ondanks bovenstaande regeling kan de schadevergoeding nooit minder bedragen dan 250,00 €. De hoogte van dit bedrag wordt verantwoord vanwege de morele schade die kan optreden, maar die normaliter moeilijk becijferbaar is.
 10. Iedere wijziging van adres tussen bestelling en levering dient onverwijld en onmiddellijk doorgegeven te worden aan “VZW Kleine Held”. Indien deze wijzigingen niet of laattijdig worden doorgegeven zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing.
 11. Om de goede werking van onze website te verzekeren, maakt onze website gebruik van cookies en worden anonieme gebruiksstatistieken bijgehouden. Deze gegevens zijn niet terug te leiden naar de gebruiker, en zullen op geen enkele manier voor commerciële doeleinden worden aangewend. Ik wens toegang tot de gegevens die deze website van mij heeft verzameld